កម្ពុជា និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកៈ សៀវភៅមគ្គទេសក៍សំរាប់អាជីវកម្ម