ការបោះឆ្នោត សេរី និងយុត្តិធម៌ មូលហេតុ លក្ខណៈ និងវិធានការណ៍