ការបោះឆ្នោតសេរី និងយុត្តិធម៌ បទល្មើស បទបញ្ជា ទណ្ឌកម្ម និងនីតិវិធី