ការធ្វើ និងទទួលការសំរេចចិត្ត មគ្គុទ្ទេសក៏ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តដ៏ឈ្លាសវៃ