ករណីយកិច្ចនៃចៅអធិការ អនុគុណ និង មេគណក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា