គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជា ព្រំដែនដី និងសមុទ្រ នៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០០០