ខ្ញុំស្រឡាញ់តែស្រីៗណាស់

ច្រៀងដោយ លោក យស អូឡារាំង

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង