គោលនយោបាយស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ ឆ្លើយតបតាមរយៈសកម្មភាពសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា