កំណាព្យ ស្រណោះ មនោសញ្ចេតនាចំពោះជាតិ មនុស្ស សត្វ និងធម្មជាតិ