កម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណី និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បញ្ហាជាតិពន្ទុវិទ្យា និងនរវិទ្យា ភាគ១