កម្រងអត្ថបទស្តីពី សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា