កំរងរឿងៈ កុមារឌុច និងប្រាក់កាក់ ដំរី និងស្រមោច ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ឆ្នាំងដី