កំរងរឿងៈ រិទ្ធិសែន នាងកង្រី ជាតិខ្លាធំ ស្តេច និងកុមារីជាគូដណ្តឹង