កូនខ្មែរចាំបាច់ត្រូវដឹង ១៩៧៩-១៩៩១ នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាម