គោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនា