ខ្សែទី​​៣ នេះគម្ពីរគ្រែ​ ៣ កាត់ខ្សែចោទព្រះវិន័យសូត្រអព្ភិធម្ម