kumpi-sutaknak-bei-dork-khuthakak-ni-kay-ti-57-73-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថេរីគាថា ឆដ្ឋភាគទី ៥៧ មាន ៤ ខ្សែ
គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ អបទានទុតិយភាគទី ៧៣ មាន ៣ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថេរីគាថា ឆដ្ឋភាគទី ៥៧ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ អបទានទុតិយភាគទី ៧៣