kumpi-sutaknorn-bei-dork-khutakak-ni-kay-chea-dork-60-+-61-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតក នវមភាគទី ៦០ មាន ៥ ខ្សែ
គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតក ទសមភាគទី ៦១ មាន ៤ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតក នវមភាគទី ៦០ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតក ទសមភាគទី ៦១