kumpi-suthanorn-bei-dork-26-+-29-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកសត្តម ភាគទី ២៦ មាន ៩ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គបឋម ភាគទី ២៩ មាន ៥ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកសត្តម ភាគទី ២៦ មាន ៩ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គបឋម ភាគទី ២៩ មាន ៥ ខ្សែ