kumpi-suthanorn-bei-dork-khuteakak-ni-kay-pheak-ti-54-+-59-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតតតិយភាគទី ៥៤ មាន ៥ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតកអដ្ឋមភាគទី ៥៩ មាន ៤ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតតតិយភាគទី ៥៤ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតកអដ្ឋមភាគទី ៥៩ មាន ៤ ខ្សែ