kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-104-+-75-small

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋានឯកាទសមភាគទី ១០៤ មាន ៨ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ អបទានចតុត្ថភាគទី ៧៥ មាន ៧ ខ្សែ

គម្ពីរអភិធម្មបិដកបដ្ឋានឯកាទសមភាគទី ១០៤ មាន ៨ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ អបទានចតុត្ថភាគទី ៧៥ មាន ៧ ខ្សែ