kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-30-+-20-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គទុតិយ ភាគទី ៣០ មាន ៥ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកបឋម ភាគទី ២០ មាន ១០ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយសគាថវគ្គទុតិយ ភាគទី ៣០ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកបឋម ភាគទី ២០ មាន ១០ ខ្សែ