kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-32-+-22-small

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយនិទានវគ្គចតុត្ថ ភាគទី ៣២ មាន ៥ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកតតិយ ភាគទី ២២ មាន ៩ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកសំយុត្តនិកាយនិទានវគ្គចតុត្ថ ភាគទី ៣២ មាន ៥ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកតតិយ ភាគទី ២២ មាន ៩ ខ្សែ