kumpi-suthanorn-bei-dork-pheak-ti-52-+-67-small

គម្ពីរខុទ្ទកនិកាយខុទ្ទកបាឋធម្មបទ គាថាឧទាន បឋមភាគភាគទី ៥២ មាន ៦ ខ្សែ

គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេសបឋមភាគទី ៦៧ មាន ៨ ខ្សែ

គម្ពីរខុទ្ទកនិកាយខុទ្ទកបាឋធម្មបទ គាថាឧទាន បឋមភាគភាគទី ៥២ មាន ៦ ខ្សែ និង គម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេសបឋមភាគទី ៦៧ មាន ៨ ខ្សែ