នែ​ អូនតូច

ច្រៀងដោយ លោក យស អូឡារាំង និង ហួយ មាស

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង