និយាយពីទន្សាយ និងពពែ ចងសម្ពន្ធមិត្រនឹងគ្នា និយាយពីទន្សាយ និងពពែ ឆ្លងទន្លេ និយាយពីទន្សាយកាប់ក្រពើដែលចង់សងសឹកនឹងវា