នៅខាងក្រោយទីងងឹត ជាការទទួលខុសត្រូវ ឬជាការអនុវត្តន៍តាមបញ្ជា?