អន្លង់​និងធនធានទន្លេ សេសាន សេកុង និង ស្រែពកខេត្តស្ទឹងត្រែ​ង