ពាក្យកម្ចីបរទេស និងលក្ខណៈសម្គាល់ពាក្យបាលី សំស្ក្រឹតក្នុងភាសាខ្មែរ