ភាណវារកិច្ចវត្តព្រឹក.ល្ងាច ឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា