ផុតក្ដីប្រាថ្នា

ច្រៀងដោយ ម៉ុល កាម៉ាច

ប្រមូលផ្តុំដោយ ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង