ព្រះត្រៃបិដកភាគ៥២-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ, ធម្មបទគាថា, ឧទាន បឋមភាគ៥២

View Fullscreen