ពីជ័យជម្នះឆ្ពោះទៅកាន់ការបំផ្លាញខ្លួនឯង កងពលខ្មែរក្រហមលេខ ៧០៣