ពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី២០ អឺរ៉ុប និងអាមេរិកខាងជើងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ និងសង្គមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ