preah ak phi thorm bei dork sorng keb kum pi buk kul panh nhat neung kum pi preah kak tha vat thu

ព្រះអភិធម្មបិដក សង្ខេប គម្ពីបុគ្គលប្បញ្ញត្តិ និង គម្ពីរព្រះកថាវត្ថុ