ព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មី ទំនុកតម្កើង និង​សុភាសិត