ព្រះមហាអានន្ទឆ្លើយព្រះសូត្របិដកនឹងព្រះមហាកស្សបត្ថេរ