ព្រះមហាកស្សបត្ថេរចោទសួរ ព្រះវិន័យ នឹងព្រះឧបាលិត្ថេរ