ព្រះពោធិសត្វ ភាគទី៤ ប្រយោជន៌នៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន៤