ព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះពុទ្ធប្បដិមានៅនាវត្តកល្យាណី ប្រទេសស្រីលង្កា