ព្រះរាជជីវប្រវត្តិនៃសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជ.ណ. ជោតញ្ញាណោធថ្នាក់ទី១ នៃគណៈមហានិកាយ