ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរ នៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន

យើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរអរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់

លោក សាគូ សាម៉ុត

ដែលបានអនុញ្ញាត មកយើងខ្ញុំ

ផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅនេះ ជាទូទៅ សម្រាប់ថែរក្សាទុក

ដើម្បីបម្រើ ប្រយោជន៍សាធារណៈ ដោយមិនគិតយកកម្រៃ

សូមអរគុណ

ខ្ចៅ ឃុនសំរ៉ង

ប្រធាន

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា

និង

ករុណាខ្មែរ

karuna_cambodia_logo  ceefoundation_logo