ព្រះវិហារវត្តសាគរបូរី ព្រែកលីវ ឃុំរកាអារ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម