ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគ១

នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មាន រឿង ដូចជា
១ – រឿងមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជីតគ្នា
២ – ចចក
ពស់កេងកង
៤ គង់ហ៊ាន
៥​ ពាក្យសុភាសិត តម្លៃ ៣០ តម្លឹង