ប្រវត្តិឈ្មោះភូមិ ក្នុងឃុំ ក្នុងស្រុក នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ភាគ១