ប្រវត្តិខ្លះលើព្រំដែនខ្មែរខាងកើត ជាតិ ទឹកដី និងប្រវត្តិសាស្ត្រ