ប្រវត្តិព្រះបរមសារីរិកធាតុ ព្រះចេតិយ និងពិធីពុទ្ធោភិសេក