ប្រវត្តិព្រះសារីរិកធាតុ ប្រវត្តិព្រះសមណគោតម ប្រវត្តិអសីតិសាវក ៨០អង្គ