ប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាអាណាចក្រ ចេន ឡា (ស វ ទី៦ ដល់ ទី៨ )