ប្រវត្តិសង្រ្គាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍(ពីដើមកំណើតដល់សតវត្សទី១៨)